SRAL:n lausunto esitykseen sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä

Logomerkit.
Logomerkit.

Ympäristöministeriö on pyytänyt lausuntoa (lausuntopyynnön diaarinumero: VN/2193/2019) luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 18 luvun 126 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä rakennuksessa sekä rakennuksen automaatio- ja ohjausjärjestelmästä. Ehdotetulla lailla pantaisiin osaltaan täytäntöön muutettu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi (EU 2018/844). Direktiivi annettiin osana Euroopan unionin puhtaan energian pakettia, jonka tavoitteena on hillitä ilmastonmuutosta.
Suomen Radioamatööriliitto ry:n lausunto hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 18 luvun 126 §:n muuttamisesta
Lausunto annettu 8.11.2019.

”Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä sekä rakennusten automaatio- ja ohjausjärjestelmistä ja laiksi maankäyttö- ja rakennuslain 18 luvun 126 §:n muuttamisesta”
Suomen Radioamatööriliito ry kiittää mahdollisuudesta esittää lausuntonsa tässä tärkeässä kysymyksessä sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä.
Radioamatöörit käyttävät keskinäiseen viestintään laajaa kirjoa radiotaajuuksia yksinomaan henkilökohtaisesta harrastuksesta, itseopiskelussa, tutkimuksessa ja virkistyskäytössä ilman taloudellisen hyödyn tavoittelua. Siten puhtaat radiotaajuudet ovat radioamatööreille myös keskeinen luontoarvo yhtä tärkeässä asemassa, kuin luonnon puhtaista antimista nauttiville ihmisille luonto on sen tavanomaisessa mielessä. Erilaisten sähkölaitteiden aiheuttamat laajakaistaiset häiriöt ovat jo aiemmin vuosien saatossa saastuttaneet radioamatöörien yleisesti käyttämiä matalampia  radiotaajuuksia, erityisesti asutuskeskuksissa.
Nyt lausunnolla olevaan hallituksen esitykseen laiksi sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteistä keskeisiin lataussovellutuksiin kuuluu myös sähköajoneuvojen langaton lataus. Näissä sovellutuksissa ajoneuvo ajetaan pysäköintiruudussa olevan latauskelan päälle, jossa latausenergia erittäin suurta tehoa käyttäen siirretään ajoneuvoon matalataajuuksista ionisoimatonta sähkömagneettista radiosäteilyä käyttäen. Tutkimukset ovat osoittaneet, että tässä sovellutuksessa on erityisen suuri riski muodostua korkeampitaajuisia säteilykomponentteja, jotka saattavat pilata mm. radioamatöörien yleisesti käyttämiä taajuuksia. Muita potentiaalisesti häiriintyviä radioliikennemuotoja ovat meriliikenne, radionavigointi, lentoliikenne, radiokellot, yleisradiolähetykset, sekä useilla tieteenaloilla käytettävät radiotaajuiset havainnointi- ja mittausjärjestelmät. Sähköverkkoon vuotaessaan ajoneuvojen langattoman latauksen aiheuttamat häiriöt voivat pahoin haitata kiinteistöjen sähkön, kaukolämmön, ja vedenkulutuksen mittaustietojen siirtoa.
Potentiaalisista häiriöistä on tehty tutkimus CEPT ECC (Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyöelin) toimesta. Tutkimusraportti on julkaistu seuraavassa osoitteessa:
https://www.ecodocdb.dk/document/8214
Tutkimusraportin perusteella radioamatöörien huoli radiotaajuuksien yhä pahemmasta saastumisesta on aiheellinen.
Yllä olevan perusteella tässä lainsäädännössä tulisi siten erikseen vaatia, että ajoneuvojen latauspisteet laitteineen (sekä langalliset, että langattomat latausjärjestelmät) täyttävät vatimukset EMC-direktiivin ja siitä johdettujen harmonisoitujen standardien ja erityisesti radiohäiriöiden suhteen. Niin ikään tavanomaisten langallisten latauspisteiden suhteen tulisi vaatia lain 9 § suhteen, että latauspisteen syöttökaapelointi, keskukset, sekä käyttölaitteet on oltava EMC-suojattuja.
EMC-direktiivillä tarkoitetaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 2014/30/EU, joka säännöstelee jäsenvaltioiden valmistamien sähkölaitteiden sähkömagneettista yhteensopivuutta (EMC). Direktiivin tavoitteena on ohjeistaa valmistajia tekemään sähkömagneettisesti yhteensopivia tuotteita. Laitteiden tulee sietää tietty määrä häiriöitä ja eivätkä ne saa aiheuttaa liikaa häiriöitä muille laitteille tai heikentää niiden toimintaa. Sähkölaite tai -laitteisto on suunniteltava ja valmistettava ajankohdan tekniikan taso huomioon ottaen niin, että varmistetaan, että sähkölaitteen tai -laitteiston aiheuttama sähkömagneettinen häiriö ei ylitä tasoa, jolla radio- ja telelaitteet tai muut laitteistot eivät voi toimia tarkoitetulla tavalla.
EMC-asioista viranomaisena vastaa Suomessa Tukes, joka voinee avustaa lain kirjoituksessa radiohäiriöiden vaatimusten suhteen.
Lisäksi olisi myös huomioitava, että ajoneuvojen langaton lataus ei ylitä missään tilanteessa ihmisiin ja eläimiin kohdistuvia  Sosiaali- ja terveysministeriön asettamia raja-arvoja ionisoimattoman säteilyn suhteen. Huonosti suunniteltuina ja toteutettuina sähköajoneuvojen langattomat latausjärjestelmät voivat olla hengenvaarallisia niiden lähellä oleville sydämentahdistimen varassa eläville ihmisille. Metalliset vierasesineet voivat myös aiheuttaa palovaaran.
 
Linkki lausuntopalveluun:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=6ff40743-860b-49d5-a322-88cdeb329f69

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media