WRC-23 kansallinen valmistelu alkoi

Aalto.
Vuoden 2023 Maailman Radioviestintäkonferenssin kansallinen valmistelutyö on alkanut. WRC-23 teknisen työryhmän valmistelutyö käynnistyi 4.6.2020 Liikenne- ja viestintäviraston vetämässä verkkokokouksessa. Suomen Radioamatööriliitto ry on edellisten vuosien tapaan aktiivisesti mukana vaikuttamassa, jotta Suomen kannat ja konferenssin päätökset olisivat mahdollisimman edullisia radioamatööriyhteisölle.
Maailman radioviestintäkonferenssit (WRC) järjestetään kolmen tai neljän vuoden välein. WRC:n tehtävänä on tarkastella ja tarvittaessa muuttaa Radio-ohjesääntöä, kansainvälistä sopimusta, joka koskee radiotaajuusspektrin sekä geostationaaristen ja ei-geostationaaristen satelliittien kiertoratojen käyttöä. Tarkastelu tehdään ITU:n neuvoston vahvistaman asialistan perusteella. Vuoden 2023 maailman radiokonferenssin asialista hyväksyttiin alustavasti edellisessä konferenssissa (WRC-19).
Radioamatööriyhteisöä kiinnostavia asialistan kohtia:
Asialistan kohta 1.2
Tässä asialistan kohdassa tutkitaan mahdollisuutta osoittaa lisätaajuuksia IMT-järjestelmälle
ja tutkittavasta taajuuskaistasta riippuen siirtyvälle liikenteelle. Huomio kiinnittyy taajuusvälille 10.0–10.5 GHz ITU Region 2 alueelle (Amerikat, Grönlanti ja jotkin Tyynen Valtameren saaret) ehdotettu uusi kaista matkaviestimille. Tälle taajuusalueelle on allokoitu maailmanlaajuisesti radioamatöörikaistoja toissijaisin oikeuksin. Tämän ei pitäisi vaikuttaa meidän eurooppalaisten radioamatöörien työskentelymahdollisuuksiin, mutta riippuen konferenssin päätöksistä, Region 2 alueella tällä voi olla suuriakin vaikutuksia.
Asialistan kohta 1.9
Tässä asialistan kohdassa on tarkoitus tarkistaa Radio-ohjesäännön Appendix 27:ssa olevan siirtyvän ilmailun reittiliikenteen taajuuksien allokointisuunnitelman sisältö ja harkita niitä sääntelytoimenpiteitä ja päivityksiä, jotka mahdollistaisivat laajakaistaisten digitaalisten teknologioiden käyttöönoton olemassa olevilla siirtyvän ilmailun reittiliikenteen HF- taajuuskaistoilla (2850–22000 kHz). Digitaalisen teknologian käyttöönotto mahdollistaisi ilmailun HF-liikenteessä aiempaa paremman laadun ja kapasiteetin. Digitaalisen teknologian käyttöönotto ei saa asettaa rajoituksia nykyisten ja modernisoitujen HF-järjestelmien rinnakkaiskäytölle. Tässä kohdassa SRAL muistutti kokousta, että laajakaistaiset digitaaliset uudet teknologiat eivät saa aiheuttaa lisääntyneitä häiriöitä ensisijaisille radioamatöörien HF-kaistoille. Digitaaliset laajakaistaiset lähetteet eivät saa levitä ilmailuliikenteen kaistojen ulkopuolelle esimerkiksi lähettimen keskeismodulaatiotuloksina. Tämä edellyttää näille ilmailuliikenteen radiolähettimille tiukkoja harhalähetevaatimuksia.
Asialistan kohta 1.10
Tässä asialistan kohdassa tutkitaan siirtyvän ilmailuradioliikenteen (AMS) ei-turvallisuus- käyttöön tulevien ilmailusovellusten taajuustarpeita, yhteensopivuutta olemassa olevien radioliikennelajien kanssa sekä mahdollisten uusien allokaatioiden vaatimia hallinnollisia toimenpiteitä. Tutkittavia mahdollisia uusia AMS-taajuusalueita ovat 15,4–15,7 GHz (nyt RLS, ARNS, FSS) ja taajuusalue 22–22,21 GHz (nyt MS, except aeronautical mobile). Ei- turvallisuus-käyttö ei saa heikentää olemassa olevien ensisijaisten radioliikennelajiensuojausta kyseisillä ja viereisillä taajuuskaistoilla (RAS, EESS (passive) ja SRS (passive)). Siten WRC-19 konferensin CEPT valmistelussa esillä ollut radioamatööriyhteisöä paljon huolestuttanut 2m kaista ei olisi toistaiseksi enää tutkittavien kaistojen joukossa.
Asialistan kohta 1.12
Tässä asialistan kohdassa tutkitaan mahdollisuutta uuden toissijaisen aktiivisen maankuvauksen allokaatiolle taajuusalueella 40–50 MHz ja tähän liittyviä käyttöehtoja. Edellisellä tutkimuskaudella ITU:ssa on jo määritelty tyypillisen maankuvauslaitteen parametrit ja tehty alustavat yhteensopivuustutkimukset olemassa olevien liikennelajien kanssa. SRAL muistutti kokousta, että vuodenvaihteen jälkeen radio-ohjesääntöön on tulossa radioamatööreille 50 MHz taajuusalueelle ensisijaisia allokaatioita, jotka eivät saa häiriintyä aktiivisesta maankuvauksesta.
Asialistan kohta 1.14
Tässä asialistan kohdassa tutkitaan tarpeita päivittää 231.5–252 GHz:n kaistan taajuusallokaatioita tulevien passiivisten kaukokartoitussatelliittien taajuustarpeiden turvaamiseksi. Taajuuskaistalla on 235–238 GHz ja 250–252 GHz ensisijaiset allokaatiot kaukokartoitussatelliittipalvelulle, mutta tiedossa on tarvetta laajentaa sitä myös 239–248 GHz:n alueella. SRAL muistutti kokousta radioamatöörien ensisijaisesta allokaatiosta taajuusalueella 248-250 GHz.
Asialistan kohta 9.1b Amatöörit ja navigointi
Tässä asiakohdassa tarkastellaan erilaisia järjestelmiä ja sovellutuksia, joita käytetään radioamatööri- ja radioamatöörisatelliittiliikenteessä 1 240-1 300 MHz taajuusalueella. Lisäksi tutkitaan mahdolliset tekniset ja operatiiviset toimenpiteet, joilla taataan radionavigointisatelliittiliikenteen vastaanottimien suojaaminen ilman että harkitaan radioamatööriallokaatioiden poistamista radio-ohjesäännöstä. Asialistan kohdan valmistelut tehdään ITU-R:ssä WP 5A ja CEPT:n puitteissa PT C:ssä. Lisäksi CEPT SE40 ryhmässä valmistellaan CEPT-raporttia RNSS:n ja amatööriliikenteen yhteensopivuudesta. SRAL muistutti, että Suomen tulisi myös tässä asiassa noudattaa CEPT:n suosituksia ja radio-ohjesääntöä menettelytavoista.
Lähteet:

  • Taustaa asialistan kohdista, niiden merkityksestä ja kansainvälisestä valmisteluprosessista, Liikenne- ja viestintävirasto Traficom Finland
  • Kokousmuistiinpanot 4.6.2020, Suomen Radioamatööriliitto ry
Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media