SRAL Toiminta

SRAL tukee IARU:n työtä 23cm taajuusalueen säilyttämiseksi /SRAL stöder IARU:s arbete att bevara frekvensbandet 23 cm

Aalto.

Määräystyöryhmä tiedottaa:

Suomen Radioamatööriliitto on alusta lähtien tukenut ja tukee edelleen Kansainvälistä Radioamatööriunionia IARU:a ja sen työtä 23cm säilyttämiseksi radioamatöörikäytössä. Lisäksi Liitto  tiedotti mahdollisuudesta vaikuttaa lausunnon antamisen mahdollisuudesta radiotaajuusmääräykseen. Lausuntoihin osallistui lukuisia yksityisiä ja yhteisöjäseniämme. Siitä suuret kiitokset kaikille lausunnon antajille.

Virallinen 23cm radioamatööriallokaatio poistui Suomen radiotaajuusmääräyksestä, mutta radioamatööriliikenne on ollut toistaiseksi vielä  mahdollista erityisellä radioluvalla. Traficom on
ilmoittanut, että luvat myönnetään tapauskohtaisesti ja määräajaksi, kunnes Galileo-järjestelmä on laajamittaisessa käytössä.

CEPT:ssä on parhaillaan menossa tarkastelu millä ehdoilla radioamatööriliikenne voisi jatkua tällä taajuusalueella. Samoin asiaa tarkastellaan tulevassa WRC-23 konferenssissa. Liitto pitää näitä työskentelymuotoja ehdottomasti prioriteetiltään tärkeimpinä ja 23cm taajuusalueen säilymistä ajatellen radioamatöörikäytössä. Nämä foorumit eivät kuitenkaan välttämättä sido valtioita noudattamaan päätöksiä kokonaisuudessaan.

Loka-marraskuun vaihteessa Traficom pyysi esityksiä uusista käyttötavoista ylemmälle  VHF-kaistalle, joka on maassamme vapautunut TV-käytöstä. SRAL esitti 220-225 MHz kotimaista radioamatööriallokaatiota region 2 mukaisesti. Yhtenä monista perusteluista oli ATV-käyttö, koska 1,2 GHz alueella ATV-toistimien käyttö ei enää ole ollut mahdollista maassamme. On äärimmäisen tärkeätä, että emme jättäydy yhden kortin varaan, ja vain lyhyeksi hetkeksi avautuneisiin tilaisuuksiin tulee ehdottomasti tarttua. Se on harrasteemme turvaamista tulevaisuuteen.

Lisätietoja:

https://www.sral.fi/2020/12/01/liiton-lausunto-vapautuvan-taajuusaleen-174-230-mhz-kayttotarpeista/


Bestämmelsearbetsgruppen informerar:

Finlands radioamatörförbund har allt från början stöttat och fortsätter att stödja Internationella radioamateurförbundet IARU och dess arbete för att bevara 23 cm för amatörradioanvändning. Därtill tillkännagav förbundet möjligheten att påverka radiofrekvensföreskriften genom utlåtanden. Många av våra enskilda och samfundsmedlemmar deltog i uttalandena. Stort tack till alla kommentatorer för det.

Den officiella tilldelningen av 23 cm för amatörradio ströks från den finländska radiofrekvensföreskriften, men amatörradiotrafik har hittills varit möjlig med ett särskilt tillstånd. Traficom har meddelat att tillstånden beviljas från fall till fall och under en begränsad tid tills Galileo-systemet används i stor utsträckning.

CEPT undersöker för närvarande villkoren för att amatörradiotrafik kunde fortsätta i detta frekvensband. Frågan kommer också att behandlas på den kommande WRC-23-konferensen. Förbundet anser att dessa verksamhetsformer hör till de viktigaste prioriteringarna liksom bevarande av 23 cm frekvensbandet för amatörradioanvändning. Dessa forum binder dock inte nödvändigtvis länderna att följa besluten i sin helhet.

I månadsskiftet oktober-november begärde Traficom förslag på nya användningar för det övre VHF-bandet, som har frigjorts från TV-användning i vårt land. SRAL föreslog en inhemsk amatörradioallokering på frekvensområdet 220-225 MHz i enlighet med region 2. Ett av argumenten var användningen av ATV, eftersom det på 1,2 GHz-bandet inte längre varit möjligt att använda ATV-repeaterstationer i vårt land. Det är oerhört viktigt att vi inte förlitar oss på ett enda kort, och att möjligheter, som bara öppnas under en kort tid, definitivt bör utnyttjas. Det handlar om att säkra vår hobby för framtiden.

Mer information:

Förbundets utlåtande om frekvensområdet 174-230 MHz som frigörs – SRAL – Suomen Radioamatööriliitto ry