Traficomin vastaus radiotaajuusmääräyksen lausuntoihin /Traficoms svar på utlåtandena om radiofrekvensföreskriften

Aalto.
Kiitos lausunnostanne liittyen Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin lausuntopyyntöön 476166/03.00.05.00/2019 radiotaajuusmääräyksen sekä luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä annetun määräyksen päivityksistä.
Radiotaajuusmääräyksessä 4Z/2020M taajuusalueen 1240 – 1300 MHz toissijainen radioamatööriallokaatio poistetaan lausuntopyynnössä esitetyn mukaisesti. Tällä muutoksella pyritään vähentämään Galileo-satelliittinavigointijärjestelmään kohdistuvaa häiriöriskiä.
Traficom kuitenkin huomioi lausuntopyyntöön tulleet vastaukset ja kommentit seuraavasti: Kansainvälisten tutkimusten ja päätösten ollessa vielä valmisteilla sekä huomioiden, etteivät Galileon palvelut ole vielä laajamittaisessa käytössä, voidaan kyseiselle taajuusalueelle myöntää radiolupia radioamatööriliikenteen käyttöön määräajaksi toissijaisilla oikeuksilla.
Hakemuksessa esitetyt perustelut, tekniset parametrit ja taajuuksien käyttötarkoitus ovat perusteena radioluvan myöntämiselle.  Radiolupa voidaan myöntää tapauskohtaisesti (max. 1 vuosi) niille maantieteellisille alueille, joilla ei ole merkittävää Galileo-vastaanoton häiriöriskiä. Lupia myönnetään vain siihen asti, kunnes Galileon palvelut ovat laajemmassa käytössä.
Radioamatöörikäytön määräaikainen jatkuminen ko. taajuuskaistalla ilmoitetaan radiotaajuusmääräyksen 4 liitteenä olevan taajuusjakotaulukon neljännessä sarakkeessa ”Radiorajapinnan käyttöä koskevia ehtoja ja huomautuksia” tekstillä: ”Myös radioamatööriliikennettä taajuusalueella 1240 – 1300 MHz. Luvat myönnetään tapauskohtaisesti ja määräajaksi, kunnes Galileo-järjestelmä on laajamittaisessa käytössä.”
Radiotaajuusmääräys 4 lähetetään seuraavaksi Euroopan komissiolle notifioitavaksi. Notifiointiaika kestää kolme kuukautta, joten määräyksen on suunniteltu tulevan voimaan noin maaliskuun 2020 puolivälissä.”


Tack för ert utlåtande  gällande Transport- och kommunikationsverket Traficoms begäran om utlåtanden 476166/03.00.05.00/2019 med anledning av uppdateringarna av radiofrekvensföreskriften och föreskriften om samfrekvenser för radiosändare som är befriade från tillstånd samt användningen av dessa.
I radiofrekvensföreskriften 4Z/2020M avlägsnas amatörradioallokationen med sekundära rättigheter på frekvensområdet 1240 – 1300 MHz i enlighet med vad som framställdes i begäran om utlåtanden. Genom denna ändring eftersträvas en minskning av risken för störningar för Galileo-satellitnavigeringssystemet.
Traficom beaktar emellertid de inkomna svaren och kommentarerna enligt följande: Eftersom de internationella undersökningarna och besluten ännu är under beredning och med beaktande av att Galileos tjänster inte ännu är i omfattande användning kan för ifrågavarande frekvensområde beviljas tillstånd för amatörradiotrafik för viss tid med sekundära rättigheter.
De i anhållan framförda motiveringarna, tekniska parametrarna och användningssyftet för frekvenserna utgör grunder för beviljande av tillstånd. Tillståndet kan beviljas från fall till fall (max. 1  år) till sådana geografiska områden där betydande störningsrisker för Galileo-mottagning inte föreligger. Tillstånd beviljas bara till dess att Galileos tjänster är i mera omfattande användning.
Den tidsbegränsade fortsättningen för amatörradiobruk på ifrågavarande frekvensband anges i frekvensallokeringsbilagans fjärde kolumn  ”Villkor och anmärkningar gällande användningen av radiogränssnittet” med texten: ”Även amatörradiotrafik på frekvensområdet 1240 – 1300 MHz. Tillstånden beviljas från fall till fall och för viss tid tills Galileo-systemet är i vidsträckt användning.”
Radiofrekvensföreskrift 4 sänds i det följande till Europeiska kommissionen för notifiering. Notifieringen tar tre månader och bestämmelsen avses därför träda i kraft ungefär i medlet av mars 2020.
 

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media