Radiotaajuusmääräys M4 lausunnolla /Radiofrekvensföreskrift M4 på remiss

Aalto.
Traficom on antanut Lausuntopyynnön radiotaajuusmääräyksen sekä luvasta vapaiden radiolähettimien yhteistaajuuksista ja käytöstä annetun määräyksen päivityksistä. Lausuntopyyntö ja ohjeet lausunnon antamiseksi ovat lausuntopalvelu.fi:n verkkosivuilla.
Oleellisin suomalaisia radioamatöörejä koskeva muutosesitys on taajuusalueen 1240-1300 MHz kansallinen poisto amatööriallokaatioista. SRAL valmistelee parhaillaan tätä 23cm taajuusalueen poistoa vastustavaa lausuntoa. Lausuntopalveluun kirjautumalla jokaisella kansalaisella ja yhteisöllä on myös mahdollisuus antaa oma lausuntonsa asiasta. Lausunnot ovat julkisia, joten SRAL suosittelee asiallista linjaa annetuissa lausunnoissa, sekä esiintymistä oikeilla nimillä. Vastausaika päättyy 17.11.2019.
Määräysten päivittämisen tavoitteena on edistää radiotaajuuksien tehokasta käyttöä sekä saattaa voimaan uusia eurooppalaisia taajuuksien käyttöä koskevia päätöksiä ja suosituksia. Suomalaisten radioamatöörien näkökulmasta päivitys ei täytä edellä mainittua taajuusalueen 1240-1300 MHz osalta, ja allokaation poistoa ei voi siten hyväksyä.
Keskeiset perustelut:
Traficomin esitys on erittäin vahvasti ennenaikainen ja suomalaisia radioamatöörejä syrjivä verrattuna muiden Euroopan maiden radioamatööreihin. Liitolla ei ole tiedossaan mitään muuta eurooppalaista maata, joka olisi tässä vaiheessa poistamassa 23cm amatööriallokaatiota.
Euroopan radio-, tele- ja postihallintojen yhteistyöelin CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) on tehnyt linjauksen asiasta, että yhteensopivuusasiaa on huolellisesti tutkittava ennen toimenpiteitä tämän 23cm radioamatööriallokaation suhteen. CEPT on yksiselitteisesti hyväksynyt tämän työohjelmaansa WG-SE kokouksessa Kööpenhaminassa 30.9-2.10.2019. CEPT on myös CEPT-CPG (Conference Preparatory Group) Ankaran kokouksessaan 26.-30.8.2019 valmistellut esityksen vuoden 2019 Kansainväliselle Radiokonferenssille yhteensopivuusasian tutkimisesta vuoden 2023 WRC konferenssia varten.
Erityisesti CEPT esityksessään ITU:lle (International Telecommunication Union) toi esille näkemyksensä, että radioamatööriliikenne tulee säilyttää kyseisellä taajuusalueella (…without considering the removal of these amateur and amateur-satellite services allocations). Esityksellä on myös vahva EU:n tuki. Näin ollen suomalaisen radioamatööriyhteisön tulee yksituumaisesti asettua vastustamaan 23cm taajuusalueen ennenaikaista poistoa, ettei Suomessa tehdä yhteiseurooppalaisen kannan vastaista irtiottoa.
Yhteenvetona asiasta sekä ITU:n että CEPT:n osalta on selvää, että radioamatööreillä tulee olla yhä pääsy 23cm taajuusalueelle.
Linkki lausuntopyyntöön:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=3bf8ce50-287d-476c-a0ac-44211d32f6e0
 
Linkki CEPT:in yhteiseurooppalaiseen esitykseen WRC-19 konferensille WRC-23 uusista asioista, katso erityisesti oheinen oteliite ITU:lle toimitetusta yhteiseurooppalaisesta esityksestä:
https://cept.org/Documents/cpg/53288/cpg-19-143-annex-viii-24_ecp-on-ai-10
Oteliite:
R16-WRC19-C-0016!A24!PDF-E Galileo
 
Linkki CEPT WG-SE kokoukseen Kööpenhaminassa, katso erityisesti oheinen pöytäkirjan oteliite:
https://cept.org/Documents/wg-se/53904/se-19-129rev2_minutes-of-the-83rd-wgse-meeting-copenhaguen
Oteliite:
SE(19)129Rev2_Minutes of the 83rd WGSE meeting Copenhaguen


 
Traficom har publicerat en Begäran om yttrande angående uppdatering av radiofrekvensföreskriften samt föreskriften om samfrekvenser för radiosändare som befriats från kravet på tillstånd och om användningen av dem. Begäran om yttrande och anvisningarna för givande av yttrande finns på webbsidan lausuntopalvelu.fi. (Välj På svenska)
Det viktigaste ändringsförslaget gällande finländska radioamatörer är att frekvensområdet 1240-1300 MHz skulle avlägsnas från den nationella amatörallokeringen. SRAL bereder som bäst ett utlåtande som motsätter sig avlägsnandet av frekvensområdet 23 cm. Genom att logga in på utlåtandetjänsten kan även alla medborgare och samfund ge sitt eget utlåtande om saken. Utlåtandena är offentliga så SRAL rekommenderar att en saklig linje iakttas i utlåtandena och att man skriver under riktiga namn. Svarstiden utgår 17.11.2019.
Avsikten med uppdateringen av föreskriften är att främja en effektiv användning av radiofrekvenserna och att bringa i kraft nya europeiska beslut och rekommendationer om användningen av frekvenserna. Ur de finländska radioamatörernas synvinkel uppfyller uppdateringen inte de ovan nämnda målsättningarna beträffande frekvensområdet 1240-1300 MHz, och avlägsnandet av allokeringen kan därför inte godkännas.
De centrala motiveringarna:
Traficoms framställan är mycket förhastad och diskriminerar finländska radioamatörer jämfört med amatörerna i andra europeiska länder. Förbundet känner inte till något annat europeiskt land, som i detta skede planerar att avlägnsa 23 cm amatörallokeringen.
Det europeiska samarbetsorganet för radio-, tele- och postförvaltningarna CEPT (European Conference of Postal and Telecommunications Administrations) har gjort en linjedragning i frågan att kompabiliteten noggrannt ska undersökas innan åtgärder vidtas beträffande 23 cm amatörradioallokeringen. CEPT har entydigt godkännt detta i sin agenda på WG-SE-mötet i Köpenhamn 30.9-2.10.2019. CEPT har även på CEPT-CPG (Conference Preparatory Group) mötet i Ankara berett en framställan till Internationella Radiokonferensen år 2019 <tt kompabiliteten granskas med avseende på WRC-konferensen år 2023.
CEPT framhöll särskilt i sin framställan till ITU (International Telecommunication Union) sin åsikt att amatörradiotrafiken bör bibehållas på frekvensområdet (…without considering the removal of these amateur and amateur-satellite services allocations). Framställningen har också ett starkt stöd från EU. Därför bör de finländska radioamatörerna enhälligt motsätta sig det förtida avlägsnandet av 23 cm frekvensområdet, så att man i Finland inte frångår den gemensamma europeiska ståndpunkten.
Sammanfattningsvis och beträffande ITU och CEPT är det klart att radioamatörerna fortsättningsvis bör ha tillgång till 23 cm frekvensområdet.
Länk till begäran om utlåtande:
https://www.lausuntopalvelu.fi/FI/Proposal/Participation?proposalId=3bf8ce50-287d-476c-a0ac-44211d32f6e0
Länk till CEPT:s gemensamma europeiska framställan till WRC-19-konferensen om nya ärenden till WRC-23, se i synnerhet den bifogade utdragsbilagan om den gemensamma europeiska framställningen till ITU:
https://cept.org/Documents/cpg/53288/cpg-19-143-annex-viii-24_ecp-on-ai-10.
Utdragsbilaga till ITU: R16-WRC19-C-0016!A24!PDF-E Galileo
Länk till CEPT WG-SE-mötet i Köpenhamn, se i synnerhet den bifogade utlåtandebilagan från protokollet:
https://cept.org/Documents/wg-se/53904/se-19-129rev2_minutes-of-the-83rd-wgse-meeting-copenhaguen
Utlåtandebilaga:
SE(19)129Rev2_Minutes of the 83rd WGSE meeting Copenhaguen
 
 

Jaa sosiaalisessa mediassa / Share in social media